Koncepcja budowy Centrum Rekreacji...

Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach” to przedsięwzięcie, nad którym przyśpieszone prace nastąpiły w roku 2015. Wówczas to nastąpiła zmiana planowanej lokalizacji – wstępnie planowano aby centrum powstało w sąsiedztwie drogi gminnej na wysokości „Trzech Polan”. Z uwagi jednak na predyspozycje osuwiskowe wskazanego terenu, brak własności gruntów i mgliste zapewnienia o ich przekazaniu na rzecz Gminy Zembrzyce, wysokie koszty eksploatacji, znaczne oddalenie od centrum wsi i jednoczesny brak bezpośredniego dostępu do linii brzegowej Zbiornika Świnna Poręba podjąłem za zgodą Rady Gminy decyzję o zmianie lokalizacji w/w przedsięwzięcia na tereny rekreacyjne w centrum Zembrzyc będące własnością Gminy Zembrzyce. Tej decyzji towarzyszył również argument uatrakcyjnienia samej miejscowości i wzmocnienia jej turystycznego potencjału wierząc, ze wokół tego właśnie obiektu będzie rozwijał się rodzimy handel oraz usługi powiązane z szeroko rozumianą turystyką i rekreacją, nastąpi zagospodarowanie dotychczasowych pustostanów a dostępność komunikacyjna przyczyni się do znaczącego ożywienia Zembrzyc i całej gminy. Realizacja „Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach” będzie możliwa dzięki środkom europejskim jakie znalazły się w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych. Aby móc sięgnąć po te środki, wspólnie z Gminą Mucharz i Gminą Stryszów opracowaliśmy Plan Rozwoju Zbiornika Świnna Poręba. Plan ten w dniu 29.12.2016 r. został przez Zarząd Województwa Małopolskiego pozytywnie zaopiniowany z najwyższą oceną spośród wszystkich planów jakie nadesłały gminy leżące wokół małopolskich zbiorników wodnych. Jednocześnie przystąpiliśmy do prac nad projektem budowlanym całego przedsięwzięcia uzyskując w 2016 roku prawomocne pozwolenie na budowę. Na przełomie 2016 i 2017 rozpoczął się nabór wniosków w ramach działania 6.3.3 gdzie jako gmina złożyliśmy dwie propozycje tj. „Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach” oraz drugie przedsięwzięcie, nad którym pracowaliśmy równolegle tj. „Budowa stref rekreacyjnych w Tarnawie Dolnej, Śleszowicach i Marcówce”. W dniu 5 grudnia 2017r. Zarząd Województwa Małopolskiego oba wnioski wybrał do dofinansowania przyznając Gminie Zembrzyce dotację w sumie 7 216 430,93 zł. w tym „Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach” (dofinansowanie 5 916 264,17 zł., wartość całego projektu 7 999 576,64 zł. ) oraz „Budowa stref rekreacyjnych w Tarnawie Dolnej, Śleszowicach i Marcówce” (dofinansowanie 1 300 166,76 zł. wartość całego projektu 1 733 555,77 zł). Dzięki tej decyzji możliwe jest przystąpienie do realizacji obu inwestycji – planowany termin wykonania to 2018 rok.

Infrastruktura rekreacyjna_1

Projekt budowy „Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach” obejmuje szereg działań inwestycyjnych, wśród których znajduje się: 1. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum turystyczno-rekreacyjnego (Pawilon Sportowy), która obejmuje: 1 - przebudowę i remont istniejących pomieszczeń w budynku pod działalność rekreacyjno-turystyczną (istniejący budynek). 1A - budowa windy dla osób niepełnosprawnych (budynek będzie dostosowany do poruszania się w nim osób niepełnosprawnych), 1B - budowa zaplecza szatniowo- sanitarnego z pochylnią dla niepełnosprawnych, którego wymiary zewnętrzne wynoszą 13.09m x 12.03m (budynek jednokondygnacyjny – to nowy budynek, który powstanie w miejscu obecnej sceny), 2. Budowa boiska rekreacyjnego/pił- karskiego ze sztucznej trawy o wymiarach 37,50m x 78,00m. 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki o wymiarach 19,10m x 32,10m o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej. 4. Budowa boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 12,00m x 22,00m o nawierzchni piaskowej. 5. Budowa boiska do badmintona o wymiarach 7,10m x 16,40m o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej. 6. Skocznia w dal, bieżnia, miejsca odpoczynku: 6 - od wschodniej strony zaprojektowano skocznie do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem całkowitej długości 49,00m, belki oddalone o 1.5m, 9.0m, 11.0m od bliższego końca zeskoczni (zeskocznia 4,02m x 9,0m wypełniona piaskiem); 6A - trzy tory o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej; 6B - wzdłuż bieżni zaprojektowano dwa miejsca do wypoczynku sportowców o nawierzchni syntetycznej od strony północnej boiska. 7. Budowa sceny i placu widowiskowego, ścieżki rowerowej, chodników spacerowych: 7 - plac widowiskowy umieszczony przy projektowanej scenie z płyt chodnikowych betonowych; 7A - w sąsiedztwie placu widowiskowego przewidziano budowę trzech wiat drewnianych z siedziskami; 7B - zaprojektowano scenę drewnianą, która została umiejscowiona po stronie północnej rozbudowywanego budynku (w sąsiedztwie wejścia do Świetlicy Środowiskowej); 7C - ścieżka rowerowa z kostki brukowej; 7D - zaprojektowano chodniki spacerowe z kostki brukowej oraz granitowej, betonowej bez fazowej, zaprojektowano wymianę części istniejących chodników betonowych o zniszczonej nawierzchni na kostkę brukową betonową. 8. Rozbudowa istniejącego placu zabaw obejmuje wymianę istniejącego podłoża oraz wzbogacenie placu o dodatkowe elementy jak wykonanie zabawki typu „statek” oraz wykonanie pod nią nawierzchni bezpiecznej w miejscu istniejącego boiska do siatkówki. Ponadto, zamontowane zostaną trzy trampoliny oraz utworzona ścieżka „wąż”. Projekt zakłada przeniesienie urzą- dzeń siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni żwirowej. 9. Budowa, przebudowa i rozbudowa komunikacji wewnętrznej. Istniejące drogi asfaltowe oraz parkingi - projektuje się wymianę starego asfaltu na kostkę brukową betonową na istniejących drogach dojazdowych i parkingach. W trakcie wymiany nawierzchni przewiduje się regulację dróg poprzez wykonanie nowych obrzeży i krawężników. Projektuje się rozbudowę istniejącego parkingu znajdującego się przy urzę- dzie gminy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (przewidziano dodatkowo dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych). Projektuje się wymianę nawierzchni asfaltowej na placu manewrowym przed budynkiem straży pożarnej oraz likwidację części dojazdu i chodników betonowych z zamianą na tereny zielone. 10. Budowa trzech trybun widowiskowych o konstrukcji stalowej posadowione na chodniku z kostki brukowej betonowej od strony południowej boiska. 11. Budowa tężni solankowej o konstrukcji drewnianej z wypełnieniem powierzchni ścian tarniną wierzbową, ze zbiornikiem wody solankowej (zamknięty obieg wody solankowej) oraz utwardzeniem terenu wokół tężni. Woda do tężni będzie dostarczana z istniejącego budynku wewnętrzną instalacją wodociągową, zasilanie energetyczne do zbiornika wody solankowej będzie dostarczane z istniejącego budynku wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną. 12. Budowa placu „street workout” obejmującego wykonanie i montaż sprzętu do kalisceniki (drążki i poręcze dla aktywności ruchowej) wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej. 13. Budowa ogrodzeń oraz piłko chwytów do planowanych boisk - ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych zabetonowanych punktowo. Zaprojektowano również ławeczki parkowe, stojaki na rowery, tablice informacyjne oraz kosze parkowe na śmieci. 14.Budowa oświetlenia wokół wszystkich nowo powstałych elementów rekreacyjnych