Rekordowy rok dla jednostek OSP

Rok 2017 bez wątpienia zapisze się jako rekordowy pod względem wzmocnienia jednostek OSP z terenu Gminy Zembrzyce pod kątem doposażenia w sprzęt i odzież ochronną niezbędną do działań bojowych. W październiku sfinalizowaliśmy dwa ważne projekty w ramach, których:

1.Dokonano przekazania Przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z Marcówki, Śleszowic i Tarnawy Dolnej sprzętu, zakupionego dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017”. W ramach udzielonej pomocy finansowej zostały zakupione trzy motopompy Honda WT30X oraz 9 zestawów ubrań bojowych, każdy składający się z hełmu, ubrania specjalnego, kominiarki niepalnej, butów specjalnych oraz rękawic. OSP Marcówka, OSP Śleszowice i OSP Tarnawa Dolna otrzymały po jednej motopompie oraz po 3 zestawy ubrań bojowych. Na realizację zadania Województwo Małopolskie udzieliło Gminie Zembrzyce pomocy finansowej w wysokości 23004,00 zł. Całość projektu opiewa na kwotę 46009,35zł.

2. Dokonano uroczystego przekazania Przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych ze Śleszowic, Tarnawy Dolnej i Zembrzyc sprzętu, zakupionego dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska”. Dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 3700 zł, a całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 10 688,02 zł. W ramach realizowanego zadania zakupiono: dla OSP Tarnawa Dolna – 6 szt. hełmów Gallet MSA AUER - dla OSP Śleszowice – 1 hełm Gallet MSA AUER, 1 ubranie bojowe TOP FIRE, 2 pary rękawic Fire Max2 oraz 2 pary butów specjalnych strażackich WZ 428 - dla OSP Zembrzyce – 6 par rękawic specjalnych FHR 001S oraz 6 szt. kominiarek niepalnych.

3. Przekazano również sprzęt ratowniczy zrealizowany w ramach II naboru prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostały zakupione 4 torby ratownicze wraz z deską ortopedyczną i szynami Kramera, które trafiły odpowiednio do OSP Zembrzyce, OSP Tarnawa Dolna, OSP Marcówka i OSP Śleszowice.. Całość projektu wyniosła 19 200 zł., z czego 90% wydatków (tj. 17 280 zł.) zostanie pokrytych z Funduszu Sprawiedliwości

4.Z kolei w maju br. odebraliśmy nowy samochód ratowniczo–gaśniczy wraz z detektorem wielogazowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zembrzycach. Samochód został zakupiony przez Gminę Zembrzyce w ramach realizacji projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”. Dofinansowanie na zakup pojazdu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Koszt samochodu wyniósł 681 174 zł, uzyskane dofinansowanie to kwota 313 953,10

 • Rekordowy rok dla jednostek OSP ! _1
 • Rekordowy rok dla jednostek OSP ! _2
 • Rekordowy rok dla jednostek OSP ! _3
 • Rekordowy rok dla jednostek OSP ! _4
 • Rekordowy rok dla jednostek OSP ! _5
 • Rekordowy rok dla jednostek OSP ! _6
 • Rekordowy rok dla jednostek OSP ! _7
 • Rekordowy rok dla jednostek OSP ! _8
 • Rekordowy rok dla jednostek OSP ! _9
 • Rekordowy rok dla jednostek OSP ! _10
 • Rekordowy rok dla jednostek OSP ! _11
 • Rekordowy rok dla jednostek OSP ! _12
 • Rekordowy rok dla jednostek OSP ! _13
 • Rekordowy rok dla jednostek OSP ! _14
 • Rekordowy rok dla jednostek OSP ! _15
 • Rekordowy rok dla jednostek OSP ! _16
 • Rekordowy rok dla jednostek OSP ! _17
 • Rekordowy rok dla jednostek OSP ! _18